Udskriv

Søg

Bilag 3: Uddybning af de enkelte ord i definitionen af ergoterapi som profession

Del på: 

Ergoterapi er en profession i social- og sundhedsvæsenet i Danmark, der praktiseres på baggrund af en professionsbachelorgrad og Sundhedsstyrelsens autorisation. Ergoterapi udøves ud fra en forebyggende og rehabiliterende målsætning i samarbejde med målgrupper, der har aktivitetsproblemer i deres hverdag. Ergoterapeuter anvender viden og metoder til at skabe sammenhæng mellem personer, deres aktiviteter og omgivelser med henblik på at muliggøre deltagelse og aktivitetsudførelse, fordi deltagelse og aktivitet fremmer sundhed og et godt liv.

Profession

”Erhvervsgrupper, hvis praksis forudsætter specialiseret, systematisk og videnskabelig træning. Adgang til professioner afhænger af, om man består bestemte eksaminer, som giver ret til titler og diplomer og dermed sanktionerer professionernes rolle i arbejdsdelingen” (Sehested 1997).

Social- og sundhedsvæsenet i Danmark

Social- og sundhedsvæsenet består af mange forskellige organisationer og systemer, men varetager overordnet opgaver og offentlige ydelser under sundhedsloven og serviceloven. Den altovervejende del af danske ergoterapeuter er ansat i kommuner og regioner, mens et mindre antal er ansat i private organisationer og virksomheder.

Professionsbachelorgrad

En professionsbachelorgrad i ergoterapi erhverves efter 3½ års uddannelse i et studiemiljø med forskningstilknytning og med obligatoriske praktikforløb. En professionsbachelor har kendskab til og indsigt i professionens centrale fag og metoder, hvilket kvalificerer professionsbacheloren til at udøve og fungere selvstændigt inden for det erhverv, som uddannelsen er rettet mod samt til videreuddannelse på et relevant master- eller kandidatstudium (Undervisningsministeriet 2000; Undervisningsministeriet 2003).

Sundhedsstyrelsens autorisation

Gennemførelsen af ergoterapeutuddannelsen i Danmark eller en udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed, giver ret til betegnelsen professionsbachelor i ergoterapi og giver ret til at modtage Sundhedsstyrelsens autorisation (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2006; Sundhedsstyrelsen 2006).

Rehabiliterende og forebyggende målsætning

Ergoterapien indgår som en central medspiller i tværfaglig rehabilitering. Ergoterapi afhjælper aktivitetsproblemer, og udvikler personens muligheder for at udføre hverdagsaktiviteter og deltage i privat- og samfundsliv. Ergoterapi forebygger således at sygdom, alder, funktionsbegrænsninger, sundhedsskadeligt arbejdsmiljø m.v. forhindrer et aktivt hverdagsliv.

Målgrupper

Ergoterapeutiske målgrupper er mennesker med somatiske og psykiatriske lidelser samt mennesker med kroniske sygdomme, handicap og sociale problemer. Målgrupperne er mennesker i alle aldre. Derudover arbejder ergoterapeuter med at forebygge sygdomme og sociale problemer for at fremme sundhed.

Aktivitetsproblemer

Aktivitetsproblemer er den samlende betegnelse for problemkategorier, som ergoterapeuter har kompetencer til at identificere og påvirke. Aktivitetsproblemer opstår f.eks. som konsekvens af sygdom, livsstil, alder, arbejdsforhold, medfødte funktionsbegrænsninger eller aktivitetsforhindringer i den pågældende persons omgivelser og miljø. Aktivitetsproblemer viser sig som problemer med at udføre nødvendige og ønskede hverdagsaktiviteter, og er derfor samtidig problemer, som kan afhjælpes gennem ændring af omgivelser, træning i og særlig tilrettelæggelse af hverdagsaktiviteter.

Viden og metoder

Ergoterapi praktiseres ud fra en bred teoretisk og praktisk viden om menneskets fysiske, psykiske, kognitive og sociale forudsætninger og livsvilkår samt faktorer i omgivelserne, der har indflydelse på den enkeltes muligheder for aktivitetsudførelse og deltagelse i hverdagen. Viden og metoder indenfor ergoterapi er relateret til rehabilitering, behandling, træning, sundhedsfremme og forebyggelse samt forsknings- og udviklingsarbejde. Skaber sammenhæng mellem personer, aktiviteter og omgivelser At et menneske oplever en balance mellem det personen kan, vil og har mulighed for i hverdagen, er en grundlæggende forudsætning for et godt liv.

Ergoterapeuter søger, i samarbejde med patienter og klienter, at skabe en sammenhæng og balance mellem menneskets forudsætninger og livsvilkår samt de faktorer i omgivelserne, der har indflydelse på denenkeltes muligheder for aktivitetsudførelse og deltagelse i hverdagen.

Muliggøre aktivitetsudførelse

Ergoterapi fremmer den enkelte persons muligheder for at kunne udføre hverdagens aktiviteter ved at arbejde med den enkeltes personlige forudsætninger og de barrierer, der ligger i livsvilkår samt omgivelsesmæssige faktorer.

Aktivitet

Aktiviteter udføres døgnet rundt og omfatter aktiviteter i hjemmet, i fritiden og på arbejde. For at aktiviteter kan skabe sammenhæng og balance i et menneskes liv og understøtte deltagelse i f.eks. familie og samfund, skal aktiviteter have et personligt formål, en mening og en kulturel betydning.

I ergoterapi forstås aktivitet således som et vigtigt udtryk for menneskers væremåde og handlemønstre, og samtidig anskues aktivitet som et terapeutisk middel (Kielhofner, 2002)

Deltagelse

Deltagelse er en iboende del af ergoterapeuters aktivitetsforståelse og omhandler menneskers muligheder for at være involveret i og få adgang til sociale og samfundsmæssige sammenhænge – både alene og sammen med andre. (Bendixen, Madsen & Tjørnov i Borg, Runge, Tjørnov, 2007)

Senest opdateret: 15. december 2016