Udskriv

Søg

Bilag 1: Eksempler på aktuelle lovgrundlag for ergoterapi

Del på: 

Arbejdsmiljøloven

Formålet med arbejdsmiljøloven er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet samt grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. På arbejdsmiljøområdet er en række bekendtgørelser, vejledninger og materialer til forebyggelse f.eks. omkring arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, organisering af sikkerhedsarbejdet, konkret arbejdsmiljøproblemstillinger som vold, mobning, indeklima, stress m.m. På www.etf.dk findes en arbejdslivsportal, som giver adgang til regler og vejledninger indenfor arbejdsmiljørelaterede emner.

Autorisation

”Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed i kraft” dækker alle autoriserede sundhedspersoner i Danmark – herunder ergoterapeuter. Loven omhandler bl.a. rettigheder og pligter, tilsyn og straffebestemmelser.

Som ergoterapeut dækket af autorisationeloven har man bl.a. ret til at benytte titlen som ergoterapeut, ligesom man er forpligtet til at udvise omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed i sin gerning, leve op til de danske lovgivninger og regelsæt, som ens arbejde er underlagt, f.eks. indberetningspligt eller tavshedspligt i relation til privatlivets fred. Med modtagelse af autorisationen anerkender man også, at man kan få frataget autorisationen og evt. straffes, hvis ikke man lever op til sine pligter. Ergoterapeuter har ikke monopol på et bestemt virksomhedsområde, men i bemærkningerne til forslaget til autorisationsloven er der en beskrivelse af ergoterapeuters virksomhedsområde. Man kan læse mere om autorisationsloven på www.etf.dk/autorisation

Lov om folkeskolen

Det er især ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand” samt ”Vejledning om Folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte”, der er af interesse for ergoterapeuter. 

Patientsikkerhed

Sundhedsloven beskriver regler og love vedrørende patientsikkerhed. Disse kan – sammen med undersøgelser af patienttilfredshed og oplevelser af samarbejdsrelationer i et patientforløb – skabe et grundlag for sikring af medinddragelse og mulighed for selvbestemmelse for patienten i forbindelse med behandlingsforløb. Regionale og landsdækkende undersøgelser af patienters oplevelser i det danske sundhedsvæsen, findes på www.patientoplevelser.dk Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen. Ergoterapeutforeningen er repræsenteret i patientklagenævnet.

www.patientsikkerhed.dk er der adgang til flg. relevante rapporter:

 • ”Patientsikkerhed i primærsektoren”
 • ”Sikker mundtlig kommunikation”
 • ”Patientsikkerhed i den danske kvalitetsmodel”

Social service (serviceloven)

Lov om social service regulerer en stor del af det ergoterapeutiske
arbejdsområde. Blandt andet:

 • Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
 • Hjælpemidler, boligindretning og befordring
 • Botilbud
 • Særlig støtte til børn og unge
 • Underretningspligt

Sundhedsloven

Sundhedsloven omfatter en lang række ergoterapeutiske kerneområder. Loven med tilhørende bemærkninger, bekendtgørelser og vejledninger regulerer – blandt andet igennem de obligatoriske sundhedsaftaler – indholdet af opgaven og opgavefordelingen imellem regioner og kommuner i forhold til:

 • Rehabilitering og genoptræning
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Dele af hjælpemiddelområdet
 • Indsatsen over for mennesker med sindslidelser

Uddannelseslovgivning

Lov om mellemlange videregående uddannelser regulerer ergoterapeutuddannelsen.

Herudover findes der en specifik bekendtgørelse for ergoterapeutuddannelsen, som uddyber uddannelsens formål, indhold og tilrettelæggelse. Videreuddannelsesområdet er reguleret af lovgivning om voksenuddannelse, og herudover findes der en mængde bekendtgørelser for de enkelte uddannelser, f.eks. diplom- og masteruddannelserne.

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring)

Sundhedsstyrelsens vejledning opstiller de mindstekrav til ergoterapeuters journalføring, som efter styrelsens opfattelse tilgodeser autorisationslovens krav om omhu og samvittighedsfuldhed.

Senest opdateret: 15. december 2016