Udskriv

Søg

Dokument 3: Professionens etiske retningslinjer

Professionsgrundlag for Ergoterapi
Del på: 

Udarbejdet af Ergoterapeutforeningens Etiske Udvalg, april 2007

Etisk grundværdi
Etiske retningslinjer for ergoterapeuter omhandler faglige standarder over for de interessenter, der indgår i ergoterapi, og inden for de arbejdsområder, som ergoterapeuter varetager og har et etisk ansvar for.
Etiske retningslinjer for ergoterapeuter omhandler faglige standarder over for de interessenter, der indgår i ergoterapi, og inden for de arbejdsområder, som ergoterapeuter varetager og har et etisk ansvar for.

A: Ergoterapeutens etiske ansvar over for klienten

Værdi: aktivitet og deltagelse som borgerrettighed

 • Ergoterapeuten fremmer den enkeltes muligheder til at tage ansvar for eget liv og for konsekvenserne af egne handlingsvalg.

Værdi: faglighed

 • Ergoterapeuten leverer behovsrelaterede og effektive ydelser ud fra egen fagkompetence og de tilgængelige ressourcer.

Værdi: respekt

 • Ergoterapeuten respekterer den enkeltes ret til selvbestemmelse,
 • medbestemmelse, og herunder ret til fravalg af ergoterapeutiske ydelser.
 • Ergoterapeuten viser respekt for den enkeltes værdier, kultur, livssyn, vaner og personlighed.
 • Ergoterapeuten bidrager til at den enkelte kan bevare sin selvrespekt, værdighed, sit privatliv, autonomi og integritet.
 • Ergoterapeuten arbejder for at fremme den enkeltes ønsker og behov, ikke mindst ved reduceret vurderings- og kommunikationsevne.

Værdi: ansvarlighed

 • Ergoterapeuten har ansvar for at sikre en professionel adfærd, således at krænkelser, f.eks. verbalt, seksuelt, i form af vold eller tvang ikke finder sted i mødet mellem patient og ergoterapeut.
 • Ergoterapeuten har ret til afvise behandlingsønsker, der ikke kan begrundes fagligt.

Værdi: ligeværd i relation til magtforholdet mellem klient og ergoterapeut

 • Patienter, der har behov for ergoterapi, har ret til adgang til ergoterapi uanset alder, køn, race, nationalitet, politisk overbevisning, religion, handicap, diagnose, seksuel indstilling og sociale forhold.
 • Ergoterapeuten planlægger og målsætter forløbet i ligeværdig dialog med patienten og ved behov dennes familie og øvrige netværk ud fra patientens ressourcer og behov.

Værdi: kreativitet

 • Ergoterapeuten synliggør forskellige løsninger ud fra størst mulig kendskab til klientens kontekst, muligheder og rettigheder.

Værdi: tydelighed

 • Ergoterapeuten giver klienten information om indholdet i, hensigten med og varigheden af tiltag, og giver løbende information undervejs i forløbet.
 • Ergoterapeuten sikrer patientens forståelse af information om det ergoterapeutiske tilbud, herunder behandlingsmuligheder og evt. bivirkninger samt mulighed for fravalg af behandling.
 • Patienten har ret til oplysning om klagemuligheder.
 • Ergoterapeuten sikrer patientens forståelse af information om de givne rammer, herunder tidsmæssig udstrækning og evt. brugerbetaling.

Værdi: samarbejde med klienten

 • Ergoterapeuten arbejder klientcentreret, hvilket betyder at klientens interesser, prioriteringer,valg og ønsker respekteres.

B: Ergoterapeutens etiske ansvar over for pårørende

Værdi: respekt

 • Ergoterapeuten samarbejder med pårørende for at fremme brugerens interesser og ønsker.
 • Ergoterapeuten skal vise respekt og omsorg for pårørende.Hvis der opstår interesse-konflikt mellem patient og pårørende,skal patientens tarv varetages.

Værdi: ansvarlighed

 • Ergoterapeuten udviser agtpågivenhed ved interessekonflikter mellem den identificerede bruger af ergoterapiydelser og pårørende til brugeren.

Værdi: ligeværd i relation til magtforholdet mellem ergoterapeut og pårørende

 • Ergoterapeuten udviser forståelse for eventuelle forskelle i egne, faglige normer og pårørendes udgangspunkt. Ergoterapeuten klarlægger sine faglige erfaringer og viden på en måde, så klientens pårørende kan inddrage disse i beslutningsgrundlag og prioriteringer.

Værdi: tydelighed

 • Ergoterapeuten gør det klart for eventuelle pårørende, hvori de faglige anbefalinger, muligheder og begrænsningerbestår.

C: Ergoterapeutens etiske ansvar over for kolleger og samarbejdspartnere

Værdi: tydelighed

 • Ergoterapeuter fokuserer på tydeliggørelse af egne faglige ydelser og deres betydning i tværfaglige rehabiliterings- og behandlingsforløb.

Værdi: respekt

 • Ergoterapeuten respekterer kollegers og andre samarbejdspartneres faglige vurderinger og lovbestemte rettigheder og aftaler.

Værdi: ligeværd i relation til magtforhold mellem faggrupper

 • Ergoterapeuten er lydhør og åben for andres syn og vurderer forskellige hensyn op mod hinanden.
 • Ergoterapeuten indgår i ligeværdigt samarbejde med andre faggrupper.

Værdi: samarbejde
• Ergoterapeuten bidrager ligesom andre faggrupper med det bedste inden for deres fag og samarbejder med andre ergoterapeuter og faggrupper for at højne kvaliteten af behandlingen og fremme patientens helbred og rehabilitering.
• Ergoterapeuten indhenter bistand fra andre instanser ved behov.
• Ergoterapeuten fremmer samarbejde og fælles målsætninger.
• Ergoterapeuten arbejder for at fremme samarbejde mellem forskellige faggrupper, sektorer og niveauer på sundhedsområdet og det sociale område.
• Ergoterapeuten henviser klienten til andre faggrupper, når det skønnes relevant.
• Ergoterapeuten bidrager til et godt og konstruktivt arbejdsmiljø og støtter kolleger i vanskelige situationer.

D: Ergoterapeutens etiske ansvar over for arbejdsgivere

Værdi: ansvarlighed

 • Ergoterapeuten tilstræber en objektiv holdning til opgaven/arbejdet.
 • Ergoterapeuten leverer omkostningseffektive ydelser og forholder sig til rammebetingelserne.
 • Ergoterapeuten er pålidelig, loyal og arbejder inden for gældende aftaler.
 • Ergoterapeuten varetager patientens tarv, hvis der opstår loyalitetskonflikter mellem ansættelsesstedets regler og praksis og muligheden for at udføre forsvarlig ergoterapi, og informererledelsen herom.

Værdi: tydelighed

 • Ergoterapeuten informerer om personlige interesser og dobbeltroller af betydning for arbejdet.
 • Ergoterapeuten rapporterer om og dokumenterer udvikling og resultater.
 • Ergoterapeuten informerer arbejdsgiveren, når rammerne ikke er tilstrækkelige.

Værdi: faglighed

 • Ergoterapeuten udfører evidensbaseret praksis, som kan begrundes ud fra et brugerperspektiv, aktivitetsperspektiv, egne erfaringer og dokumentation i teori og forskning.
 • Ergoterapeuten holder sig fagligt ajour, vejleder og oplærer studerende og medhjælpere.
 • Ergoterapeuten dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer og kvalitetsudvikler kontinuerligt sin praksis.

E: Ergoterapeutens etiske ansvar over for samfundet

Værdi: faglighed

 • Ergoterapeuten tager medansvar for uddannelse af ergoterapeutstuderende.
 • Ergoterapeuten kender, forstår og efterlever gældende love om f.eks. autorisation, patientsikkerhed, tavshedspligt og ordnede optegnelser. Manglende kendskab til lovene er ingen gyldig forklaring på overtrædelse af samme.
 • Ergoterapeuten bidrager med faglig kompetence til udvikling af samfundets velfærdsydelser af høj kvalitet.
 • Ergoterapeuten holder sig orienteret om den sociale- og sundhedspolitiske udvikling og deltager i debatten herom.
 • Ergoterapeuten arbejder for prioriteringer, der sikrer en retfærdig og hensigtsmæssig ressourcefordeling, og som tilgodeser de grupper af patienter, der har størst behov for ergoterapi.
 • Ergoterapeuten medvirker til at synliggøre de konsekvenser, de politiske prioriteringer får for ergoterapi.

Værdi: tydelighed

 • Ergoterapeuten sørger for, at information om ergoterapi er tilgængelig for befolkningen, brugere, samarbejdspartnere og beslutningstagere som grundlag for hensigtsmæssig brug af den ergoterapeutiske kompetence.
 • Ergoterapeuten sikrer aktivt formidling af egne udviklings- og forskningsresultater for at styrke den evidensbaserede ergoterapipraksis.

Værdi: ansvarlighed

 • Ergoterapeuten fremmer befolkningens sundhed, funktion, aktivitet og deltagelse.
 • Ergoterapeuten bidrager til udvikling af et sundhedsfremmende, inkluderende og universelt udformet samfund.
 • Ergoterapeuten bidrager til bevidst brug af samfundets ressourcer og prioriterer de ergoterapifaglige ressourcer i perspektiv af:
 1. Overordnede politiske, juridiske og administrative rammebetingelser.
 2. Effekt på funktion, aktivitet og deltagelse. Faglig forsvarlighed i lyset af behovet for ydelsen, indhold og kvalitet i udøvelsen samt konsekvenser for den enkelte bruger af ydelserne.
 3. Afvejning mellem nytteværdi for den enkelte og nytteværdi for mange.
 4. Økonomiske hensyn på kort og på lang sigt.
 5. De øvrige ydelsestilbud.
 • Ergoterapeuten gør opmærksom på, og siger fra ved faglig uforsvarlighed.

Værdi: faglighed

 • Ergoterapeuten kender til og efterlever Helsinki Deklarationen og andre relevante forskningsetiske krav og retningslinjer.
 • Ergoterapeuten vurderer sin forskning i forhold til faglig relevans og samfundsnytte med vægt på funktion, aktivitet og deltagelse.
 • Ergoterapeuten bidrager til faglig udvikling og forskning i forhold til menneskelig funktion, aktivitet og deltagelse.
 • Ergoterapeuten holder sin faglige viden og kunnen ved lige, fornyer den og indretter sin praksis herefter.
 • Ergoterapeuten følger udviklingen inden for professionen og i sundhedsvæsenet.
 • Ergoterapeuten formidler udviklings- og forskningsresultater, f.eks. i tidsskrifter, ved konferencer og gennem elektroniske medier.
 • Ergoterapeuten medvirker til at udvikle faget og værne om dets troværdighed.

Værdi: tydelighed

 • Ergoterapeuten giver korrekte oplysninger om professionens kompetence. 
 • Ergoterapeuten kender og informerer om grænserne for egne kompetencer.
 • Ergoterapeuten tilstræber åbenhed og redelighed.
 • Ergoterapeuten er ved offentlig fremtræden og kommunikation bevidst om, hvorvidt denne fremtræden finder sted som ansat, som fagperson eller som privatperson.

Værdi: ansvarlighed

 • Ergoterapeuten kender og handler i tråd med gældende love, retningslinjer og aftaler og sikrer, at praksisudøvelsen opfylder de lovbestemte krav om faglig forsvarlighed.
 • Ergoterapeuten tager i sit virke udgangspunkt i dokumenteret viden og erfaring samt kliniske retningslinjer.
 • Ergoterapeuten indhenter godkendelse af Videnskabsetisk Komite efter gældende regler.
 • Ergoterapeuten sikrer, at professionen ikke miskrediteres ved mundtlig og skriftlig formidling, f.eks. gennem pjecer, reklamer, brevkasser, annoncering, salg af produkter.
 • Ergoterapeuten tager ansvar for, at nærværende etiske retningslinjer inddrages i det ergoterapeutiske arbejde.
 • Ergoterapeuten anvender i sit arbejde fagligt begrundede skøn, fagkritisk stillingtagen, mod og omtanke.
 • Ergoterapeuten værner om fagets omdømme.

Værdi: kreativitet

 • Ergoterapeuten medvirker til individuelle rehabiliterings- og behandlingsforløb, der er præget af omtanke, fantasi og utraditionelle løsninger.
Senest opdateret: 15. december 2016