Udskriv

Søg

Ergoterapiens mission og objektive eksistensgrundlag for en kontrakt med samfundet

Dokument 1: Mission og eksistensgrundlag

Del på: 

Vedtaget af ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, februar 2008

Mission
Missionen for en given profession er det samme som det overordnede formål med, at professionen findes. Missionen angiver hermed eksistensberettigelsen af professionen – med andre ord: ”Professionen formuleret i en enkelt sætning”, ”Hvad gør ergoterapi for verden?” En faglig mission må være stabil og anerkendt af både samfundet og professionen selv for at kunne danne grundlag for en stærk kontrakt mellem disse to parter. Med ”samfundet” menes her både ergoterapiens målgrupper, samarbejdspartnere og politiske og administrative instanser.

Ergoterapi som en nødvendig velfærdsydelse i det danske samfund legitimeres af de forskellige former for aktivitetsproblemer, som begrænser det enkelte menneskes hverdagsliv.

Aktivitetsproblemer opstår typisk i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom, alder, funktionsnedsættelser, medfødte lidelser, arbejdsskader og andre traumer, kroniske lidelser, fattigdom, diskrimination eller andre former for aktivitetsbegrænsende omgivelser og sociale forhold.

Ergoterapiens mission i samfundet er således at medvirke til, at borgerne kan opretholde retten til aktivitet og deltagelse i deres daglige liv som privatperson, som aktør på arbejdsmarkedet og som samfundsborger. Professionens eksistensberettigelse er herved også at forebygge uønsket og sundhedsskadelig passivitet, social isolation og udstødelse.

Definition af ergoterapi som velfærdsydelse (Etf, 2006)

Ergoterapi er at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagslivets for det enkelte menneske og grupper af mennesker. Ved hverdagslivets aktiviteter forstås gøremål, der for den enkelte er meningsfulde eller nødvendige, og som relaterer sig til dagligdagen, arbejds- og fritidsliv samt involvering i samfundslivet.

I ergoterapi anvendes meningsfulde aktiviteter som middel og mål til at fremme sundhed, forebygge og rehabilitere funktionsevnenedsættelser og aktivitetsbegrænsninger samt at vurdere, genskabe og udvikle menneskets mulighed for deltagelse i hverdagslivet.

Ergoterapi kan rettes mod udvikling af personens færdigheder, graduering af aktiviteternes krav til udføreren og/eller tilpasning af omgivelserne.

Definition af ergoterapi som profession
(Etf, 2006)

Ergoterapi er en profession i social- og sundhedsvæsenet i Danmark, der praktiseres på baggrund af en professionsbachelorgrad og Sundhedsstyrelsens autorisation. Ergoterapi udøves ud fra en forebyggende, habiliterende og rehabiliterende målsætning i samarbejde med målgrupper, der har aktivitetsproblemer i deres hverdag.

Ergoterapeuter anvender viden og metoder til at skabe sammenhæng mellem personer, deres aktiviteter og omgivelser, med henblik på at muliggøre aktivitetsudførelse og deltagelse, fordi aktivitet og deltagelse fremmer sundhed og et godt liv.

For uddybning af de enkelte ord i ovennævnte definition: se bilag 3.

Definition af ergoterapi, udarbejdet af the World Federation of Occupational Therapy (WFOT):

Occupational therapy is a profession concerned with promoting health and well being through occupation. The primary goal of occupational therapy is to enable people to participate successfully in the activities of daily life. Occupational therapists achieve this outcome by enabling people to do things that will enhance their ability to live meaningful lives, or by modifying the environment to better support participation

Senest opdateret: 15. december 2016