Udskriv

Søg

Kære nye kollega!

Del på: 

 

Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af en innovativ faggruppe på ca. 9.000 medlemmer.

I denne folder finder du relevant information for dig som nyuddannet – med eller uden job. Du kan læse om de forhold, du skal være særlig opmærksom på, hvis du er ledig, hvordan du får et autorisationbevis og et overblik over dine kompetencer fra starten samt løn- og ansættelsesvilkår mm.

Du modtager også din nål fra Ergoterapeutforeningen. Jeg vil opfordre dig til at bære nålen, når du arbejder. Så kan både kolleger og borgere se, at du er ergoterapeut.

Jeg glæder mig altid over at byde nye ergoterapeuter velkommen til arbejdet i det danske social- og sundhedsvæsen. Du har som nyuddannet noget at give til din første arbejdsplads. 

Vær derfor klar til at øse af din teoretiske viden og til at tage imod det, de mere erfarne kan lære dig om praksis.

Held og lykke med jobsøgningen og rigtig god fornøjelse ”derude”.

Tina Nør Langager
Formand


Det første job

Du finder primært stillingsannoncer på de store jobsites på nettet, på etf.dk/aktuelt/job, i aviser, dagblade, fagblade, som f.eks. Ergoterapeuten, og på arbejdsgivernes egne hjemmesider. 

I social- og sundhedsvæsenet er der mange tværfaglige stillinger, projektstillinger og stillinger, hvor arbejdsgiveren ikke søger en bestemt faggruppe. Hold dig endelig ikke tilbage med at søge også disse stillinger.  Også selvom der ikke står ergoterapeut i overskriften. 

Ergoterapeutforeningen står klar med råd og vejledning både om det ergoterapifaglige i stillingen og i forbindelse med forhandling af din løn og øvrige ansættelsesvilkår. Du kan læse mere om jobsøgning på etf.dk/jobsoegning, hvor du også får gode råd i forbindelse med din ansøgning og ansættelsessamtale. 

Husk at opdatere din medlemsprofil på mit.etf.dk når du får dit første job.


Find ud af, hvem der har brug for dig og skab dit eget job

Vejen til et arbejde – og til at beholde det, man har – hænger sammen med ens evne til at påvise over for en arbejdsplads, at man kan skabe værdi. For eksempel ved at løse et problem eller et behov. 

Mange arbejdspladser har skuffeprojekter liggende, de ikke har tid til at tage sig af – eller de har ikke tænkt på, at man kan gøre tingene på en anden måde og derved enten spare penge, frigøre medarbejderressourcer, gøre brugerne mere selvhjulpne eller mere tilfredse. Nye borgertilbud opstår, og i de sammenhænge skal ergoterapeuter gøre opmærksom på sig selv, også selvom de ikke er nævnt i stillingsannoncen eller projektbeskrivelsen. 

Henvendelse til potentielle arbejdsgivere kan suppleres med viden om mulighed for løntilskud. 

Du kan læse mere på etf.dk/veje-til-job.
Her finder du relevant information, hvis du er ledig. Det er blandt andet også her, du kan læse om de tilbud, Etf har.


Få overblik over dine kompetencer fra starten

Det er en god idé allerede fra starten af arbejdslivet at få styr på dine kompetencer og indsamle dokumentation af alle uddannel-ses- og kursusbeviser, konferencebekræftel-ser samt dokumentation for tillidsposter, frivilligt arbejde, sidemandsoplæring etc. Om to eller ti år får du brug for at dokumentere din kompetenceudvikling, og så er det en fordel, hvis du har sørget for en løbende opdatering. Den kan  du få brug for, når du skal søge et nyt job, skal optages på en efter- eller videreuddannelse, skal specialistgodkendes eller andet. Det er også en god idé, hvis du jævnligt opdaterer dit CV.

Undervisningsministeriet har lavet en kompetencemappe, som man kan bruge til at få et samlet overblik over ens kompetencer. Du kan oprette din egen mappe på minkompetencemappe.dk. Der er skemaer, som du kan udfylde, printe ud. Husk at opdatere den! 

Du kan kontakte Etf’s fagpolitiske konsulenter på tlf. 88 82 62 70, hvis du har yderligere spørgsmål. 


Løn- og ansættelsesvilkår     

I forbindelse med ansættelse i et job er der – udover din interesse for det faglige i stillingen – også den løn- og ansættelsesmæssige side af sagen. 

Ergoterapeutforeningen har indgået over­enskomst med regioner og kommuner. Overenskomsterne rummer en række grundlønninger for forskellige stillinger og mulighed for lokal forhandling af tillæg. Overenskomsterne findes på etf.dk. Etf’s konsulenter og tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen er klar til at vejlede dig  i forbindelse med ansættelse og lønforhandling. 

På statens område har Etf indgået overenskomst for lærere ved ved professionshøjskoler og for lærere ved Social- og Sundhedsskolerne samt for ergoterapeuter ansat i Arbejdstilsynet og på andre statslige arbejdspladser. Overenskomsterne findes på etf.dk under Løn og Arbejdsliv, ansættelse. Etf’s konsulenter og lokale tillidsrepræsentanter er klar til at vejlede dig i forbindelse med ansættelse og lønforhandling. 

På det private område ansættes ergoterapeuter som oftest på individuelle kontrakter. Etf’s konsulenter kan rådgive dig omkring lønniveau og tilbyder dig en gennemgang af kontrakten, inden du skriver under. På etf.dk kan du desuden finde en standardkontrakt samt tilhørende vejledning.


Arbejdsløshedskasse 

Etf anbefaler, at du melder dig ind i a-kassen, mens du læser - eller straks efter dimission. Det giver dig ret til dagpenge i arbejdsløshedsperioder.

Som nyuddannet skal du ikke bruge for lang tid på at overveje dit medlemskab. For at få adgang til a-kassens ydelser og få økonomisk sikkerhed har du kun 14 dage til at melde dig ind. 14-dages-fristen gælder fra den sidste eksamensdato. Melder du dig ind, inden de 14 dage er gået, kan du allerede en måned efter sidste eksamensdag få dagpenge, hvis du ikke har fundet dit første job endnu. 

Ergoterapeuter kan være medlem af Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA). DSA er den a-kasse, som Etf samarbejder med, da Etf udelukkende er fagforening og derfor ikke tager sig af a-kasse-anliggener. På dsa.dk kan du finde oplysninger om, hvilke tilbud DSA har til dig. Der finder du også de aktuelle dagpengesatser og information om temamøder for ledige. 

Du kan kontakte DSA på tlf. 33 15 10 66.

Melder du dig ikke ind inden fristen på 14 dage, kan du først melde dig ind, når du får arbejde. Derfra går der mindst et år, før du har ret til ydelser fra DSA. Du skal ikke alene være medlem i et helt år, du skal også arbejde, hvad der svarer til fuld tid, før du kan få dagpenge.


Autorisationsbevis 

Du skal have autorisation for at kunne arbejde som ergoterapeut i Danmark. Du skal selv søge Sundhedsstyrelsen om autorisation. Det koster 313 kr. at få sin ansøgning behandlet. Information om betaling og ansøgning får du på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk


Kontingent

Studerende, der bliver færdiguddannede i januar, skifter automatisk status til ”aktivt medlem” i Etf pr. 1. april, mens studerende der bliver færdiguddannede i juni automatisk skifter status til ”aktivt medlem” i Etf pr. 1. oktober. Fra de datoer opkræves fuldt kontingent. 

Hvis du er på SU eller dagpenge, kan du søge nedsat kontingent. Se mere på etf.dk/nedsat-kontingent


Etf’s videnbank

På etf.dk findes en videnbank, hvor du blandt andet kan finde bacheloropgaver, artikler og rapporter skrevet af ergotera­peuter og studerende. Hvis du ikke allerede har indsendt din opgave, opfordres du til at gøre det, så andre kan drage faglig nytte af din viden. 

Du kan indsende dit materiale på etf.dk/videnbank


Ergoterapifaglighed

Selv om du nu er uddannet, er det ikke slut med at lære eller at udvikle dig fagligt.

Det er en grunduddannelse, du har fået, og der er stadig meget at lære. Det gælder både med hensyn til fagområdet, du vælger, det tværfaglige arbejde, samarbejdet med patienterne, klienterne og udviklingen inden for social- og sundhedsområdet.

De fleste nyuddannede vælger at søge arbejde, hvor der er andre erfarne kolleger, som kan tilbyde faglig sparring. Nogle nyuddannede kommer dog ud på arbejdssteder, hvor de er alene. Måske tillige med et meget bredt arbejdsområde. Her er det en god idé at søge kontakt til andre ergoterapeuter i området, for eksempel i nabokommunen eller på sygehuset, så du kan hente hjælp og erfaringer derfra. Hvis du som nyuddannet får ansættelse som ledende ergoterapeut, vil vi opfordre dig til at benytte Etf’s tilbud for ledere og søge kontakt til andre ledende ergoterapeuter. Der er flere steder lokale netværk mellem ledende ergoterapeuter i  kommuner og regioner. Har du spørgsmål vedrørende dette, så kontakt Etf. 

Faglig inspiration kan du også finde i Etf’s fagblad Ergoterapeuten, som bringer artikler med baggrundsstof og ny viden inden for ergoterapi. Ergoterapeuten udkommer både på print og på etf.dk/ergoterapeuten. På etf.dk kan du orientere dig om ny forskning og udvikling inden for ergoterapi. 

I Ergoterapeuten og på etf.dk kan du også følge med i Etf’s aktivitetskalender og melde dig til arrangementer, som har din interesse. 

I Etf findes også en række faglige netværk og selskaber. Her mødes ergoterapeuter, der brænder for det samme faglige område, for eksempel  håndterapi, geriatri, neurorehabilitering  eller psykiatri. Du kan melde dig ind i et eller flere faglige netværk, også selvom du ikke arbejder på området. Du skal blot have lyst til at deltage i og følge udviklingen på området. 

etf.dk under Faglige Fora kan du se, hvilke faglige netværk, selskaber og klubber, der findes og melde dig ind.
Nogle af dem kan du også finde på Facebook.

 
Springet ud i en karriere som ergoterapeut er fyldt med muligheder

Ergoterapeutforeningen 

Ergoterapeutforeningen organiserer mere end 8.400 ergoterapeuter og studerende. Det er foreningens formål at udvikle og sikre ergoterapeuters roller og vilkår på arbejdsmarkedet samt at styrke ergoterapiens faglige profil og værdi i samfundet og for borgerne. Vi beskæftiger os med at servicere vores medlemmer i forbindelse med ansættelse, lønforhold, afskedigelse, arbejdsmiljø, karriereplanlægning, ergoterapifaglige spørgsmål mv.  

Vi arbejder med en lang række områder, der har betydning for os som faggruppe og for faget, herunder at udvikle ergoterapi på det offentlige og det private arbejdsmarked, blande os i den social- og sundhedspolitiske debat, udføre arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse og skabe samt bevare internationale relationer til ergoterapeuter verden over. 

I en mindre fagforening som Etf er der ikke langt mellem top og bund, og der er ikke langt fra idé til handling. Det giver gode muligheder for at få indflydelse, hvis du har en god idé og lyst til at deltage i det frivillige foreningsarbejde.

Etf giver penge til forskning og praksisudvikling samt understøtter muligheden for at blive specialistgodkendt. Der er også mulighed for, at du kan blive specialistgodkendt samt indgå i faglige netværk, klubber og selskaber, hvor du kan vidensdele med andre ergoterapeuter med samme faglige interessefelt. 

Etf ønsker til alle tider at fremme dialogen med medlemmerne og involvere jer i væsentlige debatter. Det sker blandt andet gennem lokale medlemsmøder, via etf.dk og vores side på Facebook.

Etf er en forening med mange aktiviteter.
I medlemsbladet Ergoterapeuten og på etf.dk kan du finde information om, hvilke initiativer og fokusområder der arbejdes med. 

Udover at holde dig opdateret på etf.dk kan du også abonnere på nyhedsmails og tage del i foreningens sociale netværk på facebook.com/ergoterapeutforeningen 


Din region 

Ergoterapeutforeningen er opdelt i tre regioner. Region Øst (Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm), Region Syd (Fyn og det sydlige Jylland) og Region Midt-Nord (Midt- og Nord­jylland). 

Du er lige nu medlem af den region, hvor din uddannelse ligger. Det kan ændres, når du får arbejde. Så hører du til i den region, hvor din arbejdsplads ligger. Regionsformanden og regionsbestyrelsen har det lokale kendskab til både regionen, kommunerne og arbejdspladserne. Det er et nødvendigt og godt udgangspunkt for det fagpolitiske arbejde. 

I Etf’s regioner arbejdes der også med, hvordan ergoterapi kan organiseres til gavn for brugerne/borgerne. Der arrangeres møder med ergoterapifagligt indhold og kurser. Ud over at have direkte medlemskontakt arbejder Etf’s regioner med lokale forhold vedr. arbejdsmiljø, udvikling af det ergoterapeutiske arbejdsmarked, sundhedsplanlægning mv.

I Etf’s regioner kan du få faglig inspiration og deltage i det frivillige politiske arbejde. Det er samtidig et oplagt sted at få kontakt med andre ergoterapeuter, hvis du f.eks flytter til en ny region. 

Regionale arrangementer annonceres i fagbladet og på kalenderen på etf.dk/kalender

Hvis du har spørgsmål om faget og arbejdet som ergoterapeut, kan du kontakte Etf på tlf. 88 82 62 70. Du kan finde mere om regionerne og kontaktinformation på etf.dk under Regioner. 

Tre glade vindere af Etf’s bachelorpris, der nu træder ind på karrierevejen som ergoterapeut


Din tillidsrepræsentant 

Hvis du bliver ansat på en arbejdsplads, hvor der er fem eller flere ergoterapeuter, er der ofte en tillidsrepræsentant. Det er tillidsrepræsentanten, der godkender og underskriver lønaftaler for ergoterapeuter i basisstillinger. 

Læs mere på etf.dk under Løn og Arbejdsliv. 

Tillidsrepræsentanten er den, der varetager dine interesser på arbejdspladsen. Det er tillidsrepræsentanten, du skal gå til, hvis du har brug for hjælp til for eksempel at tyde lønsedlen, få oplysninger om barselsregler eller ansættelsesregler. Hvis ikke du har en tillidsrepræsentant, er det konsulenterne i Etf, du skal henvende dig til.  


Meld ændringer til Etf 

Etf’s rådgivning til medlemmerne i blandt andet løn- og ansættelsessager er afhængig af, at vi har de rigtige oplysninger om medlemmerne – altid! 

Derfor er det vigtig for dig og for os, at dine medlemsoplysninger altid er så opdaterede som muligt. Du kan opdatere din medlems­profil på mit.etf.dk. Det er også vigtigt, at du tjekker din mailadresse, så vi i fremtiden kan målrette og skræddersy den infor­mation og det materiale, der er relevant for dig at modtage i din indbakke.

Med andre ord: Brug fem minutter på at op­da­tere dine oplysninger – så kan vi give dig den service, du betaler for.


Meld dig ind her www.etf.dk

 


Ergoterapeutforeningen organiserer mere end. 9.000 ergoterapeuter og studerende. Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters roller og vilkår på arbejdsmarkedet, samt styrker den faglige profil og værdi for borgerne og samfundet.

Ergoterapeuter analyserer og identificerer det enkelte menneskes ressourcer, og bidrager på den måde til et samfund, hvor alle kan være inkluderede, aktive borgere i deres hverdag, uanset hvor og hvordan den foregår. 

Læs mere på etf.dk
5. udgave 2016
Design og produktion: Datagraf Communications
Foto: Chili/Lars Horn, Søren Holm, Heidi Lundsgaard og Colorbox

Ergoterapeutforeningen 
Nørre Voldgade 90
1358 København K
Denmark 

etf@etf.dk
www.etf.dk
+45 88 82 62 70

Senest opdateret: 17. oktober 2016