Udskriv

Søg

Forord

Ergoterapeuter i arbejdsrehabilitering

Del på: 

Depression, angst, skizofreni, misbrug og muskel-skelet smerter er de lidelser, der oftest sender danskerne ud af arbejdsmarkedet. For kommunernes jobcentre betyder det, at de skal håndtere mange ledige, der har andre problemer end ledighed f.eks. af psykisk, fysisk og social art. Disse borgere har ofte behov for en tværfaglig indsats tilrettelagt af fagprofessionelle, før de er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet igen.

Med førtidspensions- og fleksjob-reformerne er der på jobcentrene og i de kommunale beskæftigelsesforvaltninger opstået et voksende behov for medarbejdere, som har sundhedsfaglige kompetencer i forhold til borgere med komplekse problemstillinger og særlige behov.

 
Ergoterapeuter har en holistisk tilgang til andre mennesker. Det gør, at de ikke kun kigger på de fysiske rammer i forhold til en borger, men også medtænker øvrige omstændigheder, der har betydning for borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet
Claus Jensen, socialrådgiver og afdelingsleder Jobcenter Viborg

Oplagte samarbejdspartnere

Ergoterapeuter er godt rustet til dette arbejde, og er derfor oplagte samarbejdspartnere på jobcentrene, når en målrettet beskæftigelsesindsats skal gennemføres.

Ergoterapeuter er uddannet til at analysere og beskrive borgerens ressourcer med fokus på både de fysiske, psykiske og sociale aspekter. De har således en række kompetencer, der kan bruges til at vurdere den langtidssyges eller udsatte borgers funktionsevne og vurdere skånehensyn i forhold til arbejdsevnen. Alt sammen set i forhold til hverdagslivet og den samlede livssituation. Ergoterapeuter har derfor en unik kompetenceprofil i forhold til arbejdsrehabilitering. 

Sygdomsbilledet i Danmark

Sundhedsstyrelsen udgav i september 2015 rapporten ”Sygdomsbyrden i Danmark”, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem sygdomme og fravær fra arbejdsmarkedet.

I rapporten fremgår det, at:

  • Depression, angst, skizofreni, misbrug og lænderygsmerter årligt koster samfundet mellem 3,1 mia. – 8,7 mia. kr. i tabt produktion.
  • Hvert år får 1.900 personer, der lider af angst tilkendt førtidspension. Det gør angst til den betydeligste årsag til førtidspension.
  • De fire hyppigste årsager til sygedage blandt erhvervsaktive personer er lænderygsmerter, nakkesmerter, migræne og artrose (slidgigt). Disse fire sygdomme er årligt årsag til 3,3 - 3,5 mio. sygedage.

Standardiserede undersøgelsesredskaber

Ergoterapeuter arbejder i hverdagen systematisk med borgerens egen målsætning ud fra standardiserede undersøgelsesredskaber, bl.a. COPM (Canadian Occupational Performance Measure), som er et redskab til at måle borgerens egen opfattelse af sine problemer i forbindelse med aktivitetsudøvelse.

Beskrivelserne af borgerens egne oplevelser og forventninger afstemmes undervejs med borgerens ressourcer. Ergoterapeuter kan på den baggrund tilrettelægge individuelle handlingsplaner, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers hverdag samt indgå i de særlige rehabiliteringsteams, som bl.a. har ansvaret for ressourceforløbene. 

Målet er, at flest mulige borgere ved hjælp af eksempelvis mentorstøtte og de rette hjælpemidler får mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet enten via et ordinært job eller et fleksjob.

Det er godt for den enkelte borger, for kommunen og for samfundet som helhed.

Fakta om ergoterapeuter
"Ergo" er det græske ord for arbejde. Der er ca. 9.000 ergoterapeuter på arbejdsmarkedet. Ergoterapeutuddannelsen er en 3,5 årig professionsbachelor. Efterfølgende er det muligt at læse en overbygningsuddannelse og få kandidatuddannelse og få kandidatgraden cand.scient i ergoterapi. Ergoterapeuter er blandt andet beskæftiget i kommunale jobcentre, med genoptræning og hjælpemidler, i socialpsykiatrien samt på sygehuse.

Ergoterapeutforeningen  2017

Senest opdateret: 9. november 2016